Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt zowel materiële als vermogensschade die in de privésituatie wordt aangericht.– Het particuliere aansprakelijkheidsrisico is ook gedekt wanneer de schade wordt toegebracht    door uw huisdieren of door (on)roerende zaken die u bezit.
Lees meer

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders die geen aanspraak kunnen maken op uitkeringen van een werknemersverzekering zoals de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).
Lees meer

Autoverzekering

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) verplicht iedereen die een motorrijtuig bezit een WAM-verzekering af te sluiten. Deze wet regelt ook aan welke minimumeisen de verzekering moet voldoen. De verzekering dekt de schade die u met uw motorrijtuig veroorzaakt en is standaard van kracht in heel Europa.
Lees meer

Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

Een doorlopende reisverzekering dekt schade en kosten die het gevolg zijn van onvoorziene gebeurtenissen op reis.Een reisverzekering is een combinatie van een aantal verzekeringsrubrieken in één pakket.
Lees meer

Inboedelverzekering

Een verzekering vergoedt de schade aan de huishoudelijke inboedel die kan ontstaan door een groot aantal gevaren. Als de schade niet gerepareerd kan worden, vergoedt de verzekeraar de nieuwwaarde. Voor goederen waarvoor geen nieuwwaarde kan gelden (antiek en dergelijke) geldt de normale vervangingswaarde.
Lees meer

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit als je door een ongeval blijvend letsel oploopt of komt te overlijden. De meeste verzekeringen bevatten in elk geval twee rubrieken: de rubriek ‘overlijden’ en de rubriek ‘invaliditeit’.
Lees meer

Opstalverzekering

Een opstalverzekering dekt de schade die aan uw woonhuis ontstaat door een groot aantal gevaren. U kunt de schade vergoedt krijgen in de vorm van geld, maar steeds meer verzekeraars bieden de schadevergoeding ook ‘in natura’ aan en regelen dat de schade wordt gerepareerd.
Lees meer

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering geeft u recht op rechtshulp. Afhankelijk van het gekozen pakket zijn geschillen op onder meer de terreinen verkeer, wonen en inkomen verzekerd.
Lees meer

Spaarproducten

Een spaarverzekering keert een afgesproken bedrag uit, meestal vermeerderd met winstbijschrijvingen, op een vooraf bepaald tijdstip wanneer de verzekerde op dat moment nog in leven is.
Lees meer

Uitvaartverzekering

Een uitvaart verzekering heeft tot doel om de financiële gevolgen van de uitvaart van een dierbare op te vangen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.
Lees meer

Ziektekostenverzekering

Iedereen van 18 jaar en ouder die in Nederland woont is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. De basiszorgverzekering dekt de kosten van medische behandeling volgens een wettelijk beschreven pakket aan zorg.
Lees meer