Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt zowel materiële als vermogensschade die in de privésituatie wordt aangericht.– Het particuliere aansprakelijkheidsrisico is ook gedekt wanneer de schade wordt toegebracht    door uw huisdieren of door (on)roerende zaken die u bezit.
Lees meer

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders die geen aanspraak kunnen maken op uitkeringen van een werknemersverzekering zoals de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).
Lees meer

Autoverzekering

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) verplicht iedereen die een motorrijtuig bezit een WAM-verzekering af te sluiten. Deze wet regelt ook aan welke minimumeisen de verzekering moet voldoen. De verzekering dekt de schade die u met uw motorrijtuig veroorzaakt en is standaard van kracht in heel Europa.
Lees meer

Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

Een doorlopende reisverzekering dekt schade en kosten die het gevolg zijn van onvoorziene gebeurtenissen op reis.Een reisverzekering is een combinatie van een aantal verzekeringsrubrieken in één pakket.
Lees meer

Inboedelverzekering

Een verzekering vergoedt de schade aan de huishoudelijke inboedel die kan ontstaan door een groot aantal gevaren. Als de schade niet gerepareerd kan worden, vergoedt de verzekeraar de nieuwwaarde. Voor goederen waarvoor geen nieuwwaarde kan gelden (antiek en dergelijke) geldt de normale vervangingswaarde.
Lees meer

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit als je door een ongeval blijvend letsel oploopt of komt te overlijden. De meeste verzekeringen bevatten in elk geval twee rubrieken: de rubriek ‘overlijden’ en de rubriek ‘invaliditeit’.
Lees meer

Opstalverzekering

Een opstalverzekering dekt de schade die aan uw woonhuis ontstaat door een groot aantal gevaren. U kunt de schade vergoedt krijgen in de vorm van geld, maar steeds meer verzekeraars bieden de schadevergoeding ook ‘in natura’ aan en regelen dat de schade wordt gerepareerd.
Lees meer

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering geeft u recht op rechtshulp. Afhankelijk van het gekozen pakket zijn geschillen op onder meer de terreinen verkeer, wonen en inkomen verzekerd.
Lees meer

Spaarproducten

Een spaarverzekering keert een afgesproken bedrag uit, meestal vermeerderd met winstbijschrijvingen, op een vooraf bepaald tijdstip wanneer de verzekerde op dat moment nog in leven is.
Lees meer

Uitvaartverzekering

Een uitvaart verzekering heeft tot doel om de financiële gevolgen van de uitvaart van een dierbare op te vangen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.
Lees meer

Ziektekostenverzekering

Iedereen van 18 jaar en ouder die in Nederland woont is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. De basiszorgverzekering dekt de kosten van medische behandeling volgens een wettelijk beschreven pakket aan zorg.
Lees meer

Aansprakelijkheidsverzekering beroepen

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die een ondernemer beschermt tegen schade die ontstaat door beroepsfouten, zoals een verkeerd advies.
Lees meer

Aansprakelijkheidsverzekering zakelijk

Een aanprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt dekking voor aan derden toegebrachte schade door uw werknemers, productiemiddelen, producten en verleende diensten. Maar ook schade aan (bedrijfs)gebouwen óf milieuvervuiling die door een plotselinge gebeurtenis ontstaat, zoals een ontsnapte gaswolk, vallen hieronder.
Lees meer

Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfschadeverzekering vergoed uw brutowinst bij een schade. Door een schade aan uw bedrijfspand en uw bedrijfsmiddelen komen uw bedrijfsactiviteiten vaak voor een langere periode stil te liggen. Het kost een bepaalde periode om uw bedrijf weer op te bouwen en weer op het oude omzet- en winstniveau te komen. Om de gederfde brutowinst te verzekeren kunt u een bedrijfsschadeverzekering afsluiten.
Lees meer

CAR verzekering

Een CAR (Construction All Risks) verzekering is een verzekering die dekking biedt tegen de financïele gevolgen van een schade bij een object in aan- of verbouw. Als verzekerden worden doorgaans aangemerkt: – de verzekeringnemer (contractant en premiebetaler) – de opdrachtgever en diens directie – (hoofd- en onder-)aannemers – eventuele architecten, constructeurs alsmede overige adviseurs
Lees meer

Compagnonverzekering

Een compagnonverzekering is een overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering is van toepassing wanneer u met meerdere personen een bedrijf heeft. Deze verzekering komt tot uitkering wanneer één van de compagnons overlijdt. Door middel van deze verzekering zorgt u ervoor dat bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is.
Lees meer

Computer- en elektronicaverzekering

Een computer- en electronicaverzekering is een verzekering die u schadeloos stelt bij onvoorziene gebeurtenissen. Hierdoor zijn in principe alleen reparatie- en vervangingskosten verzekerd. Afschrijving of normale waardevermindering worden niet meeverzekerd.
Lees meer

Gebouwenverzekering

Een gebouwen- of opstalverzekering is een verzekering die u beschermd tegen eventuele financiële schade ten gevolge van schade aan het pand.Uw gebouwverzekering is nauw verweven met uw inventarisverzekering en eventueel uw bedrijfsschadeverzekering. Het is raadzaam om deze niet gescheiden af te sluiten maar bij voorkeur op één polis onder te brengen.
Lees meer

Goederen- en inventarisverzekering

Een goederen- en inventarisverzekering is een verzekering die de schade vergoed aan uw inventaris en/of goederen bij een eventuele schade.Op uw goederen- en inventarisverzekering is al uw onroerend goed verzekerd. Het is aan te bevelen uw opstal- en inventarisverzekering te combineren omdat bij een brand op allebei de polissen een schade zal ontstaan.
Lees meer

Kredietverzekering

Een kredietverzekering is een verzekering die de eventueel uitblijvende betaling van uw debiteuren overneemt. De verzekeraar zal vervolgens de gelden bij de debiteur proberen te verhalen. Dat uw debiteuren u betalen is van levensbelang. Het zijn uw liquiditeiten en daarmee veelal de levensstroom van uw organisatie. Gemiddeld bedraagt de post ‘debiteuren’ 40% van de activa.
Lees meer

Machinebreukverzekering

Een machinebreukverzekering of machineschadeverzekering is een verzekering die allerlei soorten bedrijfsmatig gebruikte machines dekt tegen alle zogenoemde van buiten komende oorzaken. Daarnaast wordt ook de schade gedekt tegen het eigen gebrek van de machine, indien door een van eerder genoemde oorzaken materiële schade ontstaat.
Lees meer

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is een overeenkomst met een verzekeringsmaatschappij, waarin die maatschappij onder diverse voorwaarden de verzekeringnemer bijstaat in het rechtsverkeer.Die voorwaarden staan bekend als “de kleine lettertjes” van de polis. Populair gesteld is het een verzekering van ondersteuning door advocaten of juristen bij geschillen. In de praktijk komt dat maar zelden voor en zijn het voornamelijk juridisch geschoolde medewerkers die de zaken behandelen.
Lees meer

WGA eigenrisicodragersverzekering

Een WGA eigenrisicodragersverzekering is een verzekering voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. U bent als werkgever standaard verzekerd bij het UWV, maar kunt ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden.
Lees meer

WGA hiaat verzekering

Een collectieve WGA hiaat uitgebreide verzekering is voor werknemers die zich via hun werkgever willen verzekeren tegen een terugval in het inkomen als ze arbeidsongeschikt worden.Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken, krijgen vaak te maken met een forse inkomensterugval. De overheid gaat bij arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uit van een maximumdagloon: per 1 januari 2010 is dat € 48.715,65 per jaar.
Lees meer

Ziekteverzuimverzekering

Een ziekteverzuimverzekering betaald de loonkosten door van een zieke werknemer. Een werkgever is namelijk verplicht om de eerste twee jaar minimaal 70% van het salaris door te betalen. Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet u hun loon doorbetalen. Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten. Als u zich hiervoor verzekert, krijgt u een vergoeding voor maximaal 104 weken.
Lees meer