Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt zowel materiële als vermogensschade die in de privésituatie wordt aangericht.– Het particuliere aansprakelijkheidsrisico is ook gedekt wanneer de schade wordt toegebracht    door uw huisdieren of door (on)roerende zaken die u bezit.
Lees meer

Aansprakelijkheidsverzekering beroepen

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die een ondernemer beschermt tegen schade die ontstaat door beroepsfouten, zoals een verkeerd advies.
Lees meer

Aansprakelijkheidsverzekering zakelijk

Een aanprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt dekking voor aan derden toegebrachte schade door uw werknemers, productiemiddelen, producten en verleende diensten. Maar ook schade aan (bedrijfs)gebouwen óf milieuvervuiling die door een plotselinge gebeurtenis ontstaat, zoals een ontsnapte gaswolk, vallen hieronder.
Lees meer

Administratie

Als ZZP’er of als eenmanszaak ben jij graag bezig met jouw onderneming.  Maar soms zie je door de bomen het bos niet meer en ben je op zoek naar uitleg en begeleiding met betrekken tot het inrichten, opstarten en herindelen van jouw administratie. Wij kunnen hier ondersteuning in bieden. 
Lees meer

Aflossingvrije hypotheek

De aflossingsvrije hypotheek is een hypotheek waarbij uw maandlast alleen uit rente bestaat. U mag op deze hypotheek een bedrag tussen de 10% en 20% van de hoofdsom boetevrij per jaar aflossen, dit is afhankelijk van de geldverstrekker. Aflossen is niet verplicht.
Lees meer

Annuïteiten hypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek betaalt u een vast bruto totaalbedrag aan rente en aflossing per maand. De rente is fiscaal aftrekbaar. Doordat gedurende de looptijd de hoofdsom daalt, vermindert het rente-aandeel in het totaalbedrag en neemt het bedrag aan aflossing geleidelijk toe.
Lees meer

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders die geen aanspraak kunnen maken op uitkeringen van een werknemersverzekering zoals de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).
Lees meer

Autoverzekering

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) verplicht iedereen die een motorrijtuig bezit een WAM-verzekering af te sluiten. Deze wet regelt ook aan welke minimumeisen de verzekering moet voldoen. De verzekering dekt de schade die u met uw motorrijtuig veroorzaakt en is standaard van kracht in heel Europa.
Lees meer

Bankspaarhypotheek

Bankspaarhypotheek is nagenoeg gelijk aan een spaarhypotheek. Hierbij wordt echter gesproken over de twee componenten: een hypotheek en een spaarrekening. Op de hypotheek wordt niet afgelost. Tijdens de looptijd wordt uitsluitend rente betaald over de hoofdsom, deze rente is fiscaal aftrekbaar.
Lees meer

Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfschadeverzekering vergoed uw brutowinst bij een schade. Door een schade aan uw bedrijfspand en uw bedrijfsmiddelen komen uw bedrijfsactiviteiten vaak voor een langere periode stil te liggen. Het kost een bepaalde periode om uw bedrijf weer op te bouwen en weer op het oude omzet- en winstniveau te komen. Om de gederfde brutowinst te verzekeren kunt u een bedrijfsschadeverzekering afsluiten.
Lees meer

Belastingaangifte

Het betalen van belasting is voor iedereen in Nederland verplicht. Sommige belastingen, zoals accijns en btw, betaal je direct bij het aanschaffen van een product. Bij de inkomstenbelasting werkt dit op een andere manier. De werkgever houdt een voorheffing in, echter wordt achteraf altijd pas berekend wat er echt aan belasting betaald moet worden. Hiervoor […]
Lees meer

Beleggingshypotheek

Er zijn twee componenten: een hypotheek en een beleggingsverzekering. Op de hypotheek wordt niet afgelost. Tijdens de looptijd wordt uitsluitend rente betaald over de hoofdsom, deze rente is fiscaal aftrekbaar.
Lees meer

CAR verzekering

Een CAR (Construction All Risks) verzekering is een verzekering die dekking biedt tegen de financïele gevolgen van een schade bij een object in aan- of verbouw. Als verzekerden worden doorgaans aangemerkt: – de verzekeringnemer (contractant en premiebetaler) – de opdrachtgever en diens directie – (hoofd- en onder-)aannemers – eventuele architecten, constructeurs alsmede overige adviseurs
Lees meer

Compagnonverzekering

Een compagnonverzekering is een overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering is van toepassing wanneer u met meerdere personen een bedrijf heeft. Deze verzekering komt tot uitkering wanneer één van de compagnons overlijdt. Door middel van deze verzekering zorgt u ervoor dat bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is.
Lees meer

Computer- en elektronicaverzekering

Een computer- en electronicaverzekering is een verzekering die u schadeloos stelt bij onvoorziene gebeurtenissen. Hierdoor zijn in principe alleen reparatie- en vervangingskosten verzekerd. Afschrijving of normale waardevermindering worden niet meeverzekerd.
Lees meer

Doorlopend krediet

Doorlopend krediet is een lening waarbij de leensom gedurende de looptijd telkens weer geheel of gedeeltelijk kan worden opgenomen. Over het openstaande saldo van het krediet wordt rente in rekening gebracht.
Lees meer

Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

Een doorlopende reisverzekering dekt schade en kosten die het gevolg zijn van onvoorziene gebeurtenissen op reis.Een reisverzekering is een combinatie van een aantal verzekeringsrubrieken in één pakket.
Lees meer

Energie besparen

Een duurzame woning heeft vele voordelen. Een van die voordelen is een lagere energierekening. Er zijn vele opties om uw woonhuis te verduurzamen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor het isoleren van uw vloer, gevel of dak. Is uw woning geschikt voor een pelletkachel of zijn zonnepanelen de oplossing. Wat kunt u doen om uw woning […]
Lees meer

Gebouwenverzekering

Een gebouwen- of opstalverzekering is een verzekering die u beschermd tegen eventuele financiële schade ten gevolge van schade aan het pand.Uw gebouwverzekering is nauw verweven met uw inventarisverzekering en eventueel uw bedrijfsschadeverzekering. Het is raadzaam om deze niet gescheiden af te sluiten maar bij voorkeur op één polis onder te brengen.
Lees meer

Goederen- en inventarisverzekering

Een goederen- en inventarisverzekering is een verzekering die de schade vergoed aan uw inventaris en/of goederen bij een eventuele schade.Op uw goederen- en inventarisverzekering is al uw onroerend goed verzekerd. Het is aan te bevelen uw opstal- en inventarisverzekering te combineren omdat bij een brand op allebei de polissen een schade zal ontstaan.
Lees meer

Huurkoop

Huurkoop is een kredietvorm waarbij de lening altijd gekoppeld is aan een bepaald goed. Denk bijvoorbeeld aan een auto, motor, caravan of boot. Pas als u de laatste termijnbetaling aan de kredietverstrekker betaald heeft, wordt u officieel eigenaar van uw aankoop. Het is de bedoeling dat de looptijd van de huurkoopovereenkomst wordt afgestemd op de verwachte gebruiksduur van de auto, motor of caravan.
Lees meer

Hybride hypotheek

De hybridehypotheek is een samenvoeging van een spaar-, leven- en beleggingshypotheek. Over het geleende bedrag betaalt u rente en geen aflossing. Daarnaast sluit u een hybridepolis af, hierin kunt u constant wijzigen van verzekeringsvorm. Zo kunt u beginnen met een beleggingshypotheek, na verloop van tijd kunt u ervoor kiezen om deze om te zetten in een spaarhypotheek.
Lees meer

Inboedelverzekering

Een verzekering vergoedt de schade aan de huishoudelijke inboedel die kan ontstaan door een groot aantal gevaren. Als de schade niet gerepareerd kan worden, vergoedt de verzekeraar de nieuwwaarde. Voor goederen waarvoor geen nieuwwaarde kan gelden (antiek en dergelijke) geldt de normale vervangingswaarde.
Lees meer

Kredietverzekering

Een kredietverzekering is een verzekering die de eventueel uitblijvende betaling van uw debiteuren overneemt. De verzekeraar zal vervolgens de gelden bij de debiteur proberen te verhalen. Dat uw debiteuren u betalen is van levensbelang. Het zijn uw liquiditeiten en daarmee veelal de levensstroom van uw organisatie. Gemiddeld bedraagt de post ‘debiteuren’ 40% van de activa.
Lees meer

Levenhypotheek

Er zijn twee componenten: een hypotheek en een levensverzekering. Op de hypotheek wordt niet afgelost. Tijdens de looptijd wordt uitsluitend rente betaald over de hoofdsom, deze rente is fiscaal aftrekbaar.
Lees meer

Lineaire hypotheek

Bij  de lineaire hypotheek betaalt u gedurende de looptijd een vast bedrag aan aflossing per maand. De rente die u betaald over de hoofdsom daalt met iedere betaling van de aflossing. Het bedrag wat u aan rente verschuldigd bent wordt dus steeds kleiner. De eerste jaren zijn de lasten hoog.
Lees meer

Machinebreukverzekering

Een machinebreukverzekering of machineschadeverzekering is een verzekering die allerlei soorten bedrijfsmatig gebruikte machines dekt tegen alle zogenoemde van buiten komende oorzaken. Daarnaast wordt ook de schade gedekt tegen het eigen gebrek van de machine, indien door een van eerder genoemde oorzaken materiële schade ontstaat.
Lees meer

Ondernemersadvies

Als zelfstandig ondernemer doe jij het werk dat je altijd hebt willen doen, Jij hebt geen werkgever waar je voor hoeft te werken en jij kiest jouw eigen opdrachten.  Toch komt er bij een eigen onderneming veel meer kijken dan het werk dat je zo graag uitvoert. Ondernemen blijft een vak apart.  Wordt jij wijs […]
Lees meer

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit als je door een ongeval blijvend letsel oploopt of komt te overlijden. De meeste verzekeringen bevatten in elk geval twee rubrieken: de rubriek ‘overlijden’ en de rubriek ‘invaliditeit’.
Lees meer

Opstalverzekering

Een opstalverzekering dekt de schade die aan uw woonhuis ontstaat door een groot aantal gevaren. U kunt de schade vergoedt krijgen in de vorm van geld, maar steeds meer verzekeraars bieden de schadevergoeding ook ‘in natura’ aan en regelen dat de schade wordt gerepareerd.
Lees meer

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een lening waarbij het geleende bedrag in één keer wordt uitbetaald. Door de lener wordt dan in een vaststaand aantal termijnen het geleende bedrag terugbetaald. Elke termijn bevat een aflossingscomponent en rente over de restschuld.
Lees meer

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering geeft u recht op rechtshulp. Afhankelijk van het gekozen pakket zijn geschillen op onder meer de terreinen verkeer, wonen en inkomen verzekerd.
Lees meer

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is een overeenkomst met een verzekeringsmaatschappij, waarin die maatschappij onder diverse voorwaarden de verzekeringnemer bijstaat in het rechtsverkeer.Die voorwaarden staan bekend als “de kleine lettertjes” van de polis. Populair gesteld is het een verzekering van ondersteuning door advocaten of juristen bij geschillen. In de praktijk komt dat maar zelden voor en zijn het voornamelijk juridisch geschoolde medewerkers die de zaken behandelen.
Lees meer

Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een levenhypotheek. Er zijn twee componenten: een hypotheek en een levensverzekering. Op de hypotheek wordt niet afgelost. Tijdens de looptijd wordt uitsluitend rente betaald over de hoofdsom, deze rente is fiscaal aftrekbaar.
Lees meer

Spaarproducten

Een spaarverzekering keert een afgesproken bedrag uit, meestal vermeerderd met winstbijschrijvingen, op een vooraf bepaald tijdstip wanneer de verzekerde op dat moment nog in leven is.
Lees meer

Uitvaartverzekering

Een uitvaart verzekering heeft tot doel om de financiële gevolgen van de uitvaart van een dierbare op te vangen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.
Lees meer

WGA eigenrisicodragersverzekering

Een WGA eigenrisicodragersverzekering is een verzekering voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. U bent als werkgever standaard verzekerd bij het UWV, maar kunt ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden.
Lees meer

WGA hiaat verzekering

Een collectieve WGA hiaat uitgebreide verzekering is voor werknemers die zich via hun werkgever willen verzekeren tegen een terugval in het inkomen als ze arbeidsongeschikt worden.Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken, krijgen vaak te maken met een forse inkomensterugval. De overheid gaat bij arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uit van een maximumdagloon: per 1 januari 2010 is dat € 48.715,65 per jaar.
Lees meer

Ziektekostenverzekering

Iedereen van 18 jaar en ouder die in Nederland woont is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. De basiszorgverzekering dekt de kosten van medische behandeling volgens een wettelijk beschreven pakket aan zorg.
Lees meer

Ziekteverzuimverzekering

Een ziekteverzuimverzekering betaald de loonkosten door van een zieke werknemer. Een werkgever is namelijk verplicht om de eerste twee jaar minimaal 70% van het salaris door te betalen. Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet u hun loon doorbetalen. Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten. Als u zich hiervoor verzekert, krijgt u een vergoeding voor maximaal 104 weken.
Lees meer