Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfschadeverzekering vergoed uw brutowinst bij een schade. Door een schade aan uw bedrijfspand en uw bedrijfsmiddelen komen uw bedrijfsactiviteiten vaak voor een langere periode stil te liggen. Het kost een bepaalde periode om uw bedrijf weer op te bouwen en weer op het oude omzet- en winstniveau te komen. Om de gederfde brutowinst te verzekeren kunt u een bedrijfsschadeverzekering afsluiten.

Bij een bedrijfsschadeverzekering zijn in essentie een tweetal zaken belangrijk:

1. Hoe lang duurt het weer voordat u weer op uw oude productie- en winstniveau zit?
Hiervoor is het belangrijk om te weten wat de activiteiten van uw onderneming zijn. U begrijpt dat het makkelijker is om de productie te hervatten voor een eenmanszaak die klein kantoor huurt dan voor een olieraffinaderij in de Botlek.
2. Welke brutowinst is er in de totale periode gederfd?
Het is belangrijk om te weten wat uw laatst bekende jaarcijfers zijn en dat ze waarheidsgetrouw zijn. Bij voorkeur goedgekeurd door een accountant.

Het verzekerde bedrag op een bedrijfsschadeverzekering zijn uw vaste kosten plus de nettowinst (of minus het nettoverlies!). Een alternatieve berekening voor het verzekerde bedrag is de omzet minus de variabele kosten. Dit is de zogenaamde brutowinstmethode.

Onder vaste kosten wordt in dit verband verstaan:
– Huur en erfpacht
– Rente op banksaldi, hypotheken, obligaties en andere leningen
– Salarissen van personeel en de daarbij behorende sociale lasten
– Honoraria van directie en commissarissen
– Pensioenen en gratificaties
– Afschrijvingen en onderhoudskosten
– Verzekeringspremies en accountantskosten
– Gas, water en electriciteit
– Porti-, telefoon- en reiskosten
– Druk-, advertentie- en reclamekosten
– Rechtskundige bijstand en intellectuele eigendommen
– Contributies en abonnementen
– Diverse belastingen

Bij het bepalen van de uitkeringstermijn komt enige tijdslogistieke planning kijken. Een aantal factoren voor u om te overwegen zijn:
– Herstel van de omzet
– Herstel van de productiecapaciteit
– Leveringstermijn van nieuwe machines
– Tijdsduur van het herstel van/aan gebouwen
– De langste (in tijd) van deze neemt u als uitkeringstermijn van uw verzekering.
– Denkt u alstublieft in “worst-case-scenario’s”. Want bij een grote brand is dit écht het geval!

Het is raadzaam, en de meeste polissen worden ook op die wijze afgesloten, om het jaarbedrag te verzekeren. Dit bedrag vertegenwoordigd de netto winst plus vaste kosten (c.q. omzet minus de variabele kosten) op 52-weeks basis.

De resultaten van uw bedrijf kunnen van jaar tot jaar wisselen. Een bedrijfsschadeverzekering houdt hier rekening mee. Dit gebeurt door de zogenaamde overdekking-en restitutieclausule.  Met deze clausule wordt een extra dekking verleend tot maximaal 30% bovenop het verzekerde bedrag of andersom.